vps dd系统脚本

一键脚本:

wget -N --no-check-certificate https://raw.githubusercontent.com/veip007/hj/master/hj.sh && chmod +x hj.sh && bash hj.sh

系统dd:

curl -O https://tx.hk47.cc/linux.sh && chmod +x linux.sh && bash linux.sh

win2012 dd脚本:
bash core-install.sh -a -v 64 -dd 'https://oss.sunpma.com/Windows/Win_Server2012R2_64_Administrator_nat.ee.gz'

一款功能强大的服务器系统一键重装脚本:

wget --no-check-certificate -qO InstallNET.sh 'https://raw.githubusercontent.com/leitbogioro/Tools/master/Linux_reinstall/InstallNET.sh' && chmod a+x InstallNET.sh
# https://github.com/leitbogioro/Tools
bash InstallNET.sh -ubuntu 20.04 -version arm64
# Oracle ARM dd centos 7
bash InstallNET.sh -centos 7 -version arm64
  • 重装前可预先指定 ssh 密码、端口、固件、镜像源等参数,执行重装命令时,如果未指定密码、端口。重装后的系统默认用户:root,默认端口:22,默认密码:LeitboGi0ro,首次 ssh 机器后请立即修改密码
© 版权声明
THE END
喜欢就支持一下吧
点赞14 分享
评论 共1条
头像
欢迎您留下宝贵的见解!
提交
头像

昵称

取消
昵称表情代码图片